กติกาการประกวด

คุณสมบัติ
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเสนอผลงานภายใต้ชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น โดยสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง สามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
2. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.ปี 1-2 หรือเทียบเท่า) เท่านั้น ประกอบด้วยสมาชิก 8 คน และสมาชิกในทีมต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดยต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล1ท่าน(ต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น) และใบสมัครจะต้องลงนามรับรองโดย คณบดี หรือผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าประกวด
3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนหากทีมใดมีผลงานเข้ารอบมากกว่าหนึ่งผลงาน โครงการฯจะให้สิทธิ์ทีมแข่งขันในการเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการได้หนึ่งผลงาน เท่านั้น
4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ยกเว้นกรณีสุดวิสัยและต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด เท่านั้น
กติกา
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบของการเข้าร่วมการประกวดที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดกำหนด
2. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมแข่งขันต้องมีส่วนร่วม และเข้าใจขอบเขตและวิธีการดาเนินงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
3. ผลงานของผู้เข้าแข่งขันอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และ/หรือการประดิษฐ์ที่มีการทำ/คิดร่วมกับชุมชนหรือบุคคลอื่นได้แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องระบุขอบเขตผลงานของตนเองอย่างชัดเจน รวมถึงมีเอกสารยินยอมจากผู้ร่วมในแนวคิด/ผลงานนั้น และผลการตัดสินจะขึ้นอยู่กับผลงานเฉพาะส่วนของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น
4. ทีมแข่งขันที่ส่งผลงานที่เคยชนะหรืออยู่ระหว่างการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดอื่นๆ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องแจ้งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับทราบ ตั้งแต่ช่วงการสมัครและตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการผิดข้อตกลงและไม่ได้แจ้ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
5. ทีมที่เข้ารอบจะต้องให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ มีสาระสาคัญที่แตกต่างจากผลงานที่ได้ส่งประกวดในโครงการอื่น แต่อาจมีเทคโนโลยีหลัก (core tech) คล้ายคลึงกับโครงการอื่นได้โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานเฉพาะส่วนที่แตกต่างเท่านั้น
6. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด
7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยไม่ทาการแจ้งล่วงหน้า