การส่งข้อเสนอโครงการ

การส่งข้อเสนอโครงการ
1. ข้อเสนอโครงการที่เข้าร่วมการประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ ต้องเป็นโครงการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และ/หรือ ด้านอนุรักษ์พลังงาน 
2. การจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการโดยจัดพิมพ์รายละเอียดของโครงการ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโครงการ โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word และ PDF
3. ให้จัดทำคลิปวีดิโอ นำเสนอแนวคิด/จุดเด่น/ผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการการทำงานและการใช้งาน โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
4. ภาพประกอบหรือ Infographic สรุปข้อมูล แนวคิด/กระบวนการทำงาน/การออกแบบนวัตกรรม เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่าย (ถ้ามี)
5. การจัดทำข้อเสนอโครงการต้องมีเนื้อหาไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ ส่วนเอกสารประกอบ (ภาคผนวก) ไม่จำกัดจำนวนหน้า
6. ดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณา/แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ/ใบสมัคร ได้ที่ www.theyoungenergydesigner.com
7. สมัครและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ www.theyoungenergydesigner.com