ที่มาของโครงการ

The Young Energy Designer ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์

         ปัจจุบันโลกเรามีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก ได้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงานหลากหลายรูปแบบ มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น พัฒนาระบบและนวัตกรรมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และอีกมากมาย แต่นวัตกรรมเหล่านั้นส่วนมากเกิดจากการพัฒนามาจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ประชาชนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่มีอายุ 18-24 ปี 

       โดยการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 การที่เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานในชุมชน ริเริ่มในการหาทางแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านพลังงานที่มีคุณค่าต่อชุมชน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้เยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทางด้านพลังงานไทยอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงจัดทำโครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer) เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ จนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


วัตถุประสงค์
      1. เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์
      2. เพื่อพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต/นักศึกษา
     1. เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์
     2. เพื่อพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับเยาวชน
    2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ในการต่อยอดจากการพัฒนานวัตกรรม เกิดความภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม
    3. เพื่อสถาบันการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
    4.  เพื่อขยายผลและต่อยอดความรู้ให้ครอบคลุมถึงประชาชนมากขึ้น
    5. เพื่อสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชน
    6.  เพื่อเป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
    7.  เพื่อประเทศจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขันจากนวัตกรรม