ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด ครั้งที่ 4 ที่ภาคกลาง

(3 พฤษภาคม 2566) ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer Award 2023 ครั้งที่ 4  กรุงเทพมหานคร (ครั้งสุดท้าย) โดยมี ดร.รุ่งฤดี ฉันทวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พพ. กล่าวภาพรวมโครงการ รศ.ดร. ชินรักษ์ เธียรพงษ์ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษตัวอย่างนวัตกรรม และ อ. อุไรวรรณ ช่อวิเชียร  ที่ปรึกษาโครงการ ให้ความรู้และแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การประกวด The Young Energy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯมาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  และครั้งสุดท้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สามารถสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.66
เฟสบุค : https://www.theyoungenergydesigner.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-184-2728-32