ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer ครั้งที่ 3 ภาคใต้

กิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 วันนี้ ( 1 พฤษภาคม 2566 ) ที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในการเข้าร่วมการประกวดฯ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ดร.รุ่งฤดี ฉันทวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พพ. กล่าวภาพรวมโครงการ ผศ.ดร. สาวิตร์ ตัณฑนุช จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน และ อาจารย์อุไรวรรณ ช่อวิเชียร ที่ปรึกษาโครงการฯ แนะนำวิธีการเขียนผลงานให้กับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด The Young Energy Designer Award 2023 สำหรับการชี้แจงฯ ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวัฒนา ชั้น 4 ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด The Young Energy Designer 2023 ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSezZpmkWM7.../viewform...
เพจเฟซบุ๊ก The Young Energy Designer หรือ โทร 02-184-2728-32 ผู้สนใจสามารถสมัครประกวดฯ ได้ที่ www.theyoungenergydesigner.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566 >>>>>>